Finn-ID:n huolto- ja takuuehdot

HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT

Huoltopalvelun sisältö

Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti sovittujen tarkastusten, testien ja muiden laitteita koskevien toimenpiteiden tekemistä laitteiden pitämiseksi hyvässä käyttökunnossa. Palvelu suoritetaan toimittajan normaalina työaikana.

Asiakkaan vastuut

Asiakkaan pitää kohtuudella pyrkiä varmistumaan seuraavista asioista ennen tuotteen/tuotteitten lähettämistä takuuhuoltoon:

 • Tuotteen takuun voimassaolo
 • Että vika on mekaaninen laitevika, mikä ei aiheudu vääränlaisista asetuksista, sovelluksista tai ohjelmista

Toimittaja varaa oikeuden laskuttaa kustannusarvioveloituksen tai tarkistusmaksun mikäli ilmoitettua tai muuta vastaavaa vikaa ei löydy tai laite on täysin toimintakuntoinen.

Suosittelemme että Asiakas hakee apua yllämainittuihin Finn-ID Palvelukeskuksen asiantuntijoilta – usein turhat huollot voidaan näin välttää.

Asiakas toimittaa viallisen laitteen omalla kustannuksellaan ja vastuullaan Finn-ID Oy:n teknisiin palveluihin, ellei kirjallisesti muuta sovita. Asiakkaan tulee toimittaa laitteen mukana kopio Finn-ID Palvelupyynnöstä (http://www.finn-id.fi/palvelukeskus/palvelupyynto) laitteen huolto- ja / tai ylläpitopalvelua varten. Mikäli asiakas ei toimita Finn-ID Palvelupyyntö kaavaketta, ei toimittaja voi sitoutua mahdollisesti palvelusopimuksessa sovittuihin vasteaikoihin.

Toimittajan velvollisuudet ja vasteajat

Huoltopalvelu tehdään sopimuksen mukaisella tavalla sovitussa aikataulussa ja palvelun edellyttämällä ammattitaidolla. Finn-ID suorittaa huoltopalvelut oletusarvoisesti omissa tiloissaan, jotka on varustettu asianmukaisilla suojauksilla laitteiden piirilevyjen ja varaosien vikaantumista vastaan (ESD–tilat). Finn-ID takaa, että huoltopalvelussa käytettävät varaosat, tarvikkeet ja materiaalit täyttävät laitteen valmistajan vaatimukset. Työjono sekä varaosien saatavuus priorisoidaan mahdollisesti Toimittajan ja Asiakkaan välillä voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti.

Huoltotyön vaste tarkoittaa tässä sitä aikaa, joka lasketaan alkavaksi laitteen saapumisesta Finn-ID:n teknisiin palveluihin ja päättyväksi silloin, kun laite on korjattu ja valmiina lähetettäväksi asiakkaalle. Ilman vikakuvausta tai yhteyshenkilön tietoja saapuneen laitteen huoltotyö käynnistyy vasta, kun riittävät lähtötiedot on toimitettu.

Veloitukset ja kattavuus

Huoltotöistä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan, ellei asiakkaalla ole voimassaolevaa palvelusopimusta, joka kattaa sopimuksen mukaiset työ- ja / tai osakustannukset tai muut palvelut. Sopimuksen mukainen puhelin-, sähköposti-, ja asennustuki on puhelimitse ja / tai sähköisten viestinten kautta asiakkaalle annettua tukea. Huoltosopimus sisältää huoltotyön ja käytettävät varaosat, pois lukien akut ja tulostimien lämpöpäät. Huoltosopimus sisältää myös tarvittaessa laitteen käyttöjärjestelmän päivittämisen.

Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuulu tuki- ja huoltopalvelun piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa vian ja virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus veloittaa asiakasta sellaisesta huoltopalveluun kuulumattoman vian tai virheen korjaamisesta sekä muun toimenpiteen tekemisestä, josta on sovittu.

Kustannusarvio

Korjaushuollon yhteydessä toimittajan on vian paikannettuaan esitettävä kustannusarvio ennen korjauksen suorittamista.

Kustannusarvion hyväksymiseen ja tekemiseen kuluvaa aikaa ei lasketa osaksi huoltoaikaa.

Finn-ID varaa oikeuden laskuttaa kustannusarvion tekemisestä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti, mikäli tilaaja päättää, ettei laitetta ei korjata.

Määräaikaishuollot

Erikseen on mainittava että Finn-ID tarjoaa – valinnaisena osana palvelutarjontaa – huoltosopimuksen lisänä määräaikaishuoltopalvelua, joka suoritetaan sovittuna aikana tai sovituin aikavälein säännöllisesti. Mikäli muusta ei ole erityisesti sovittu, se sisältää laitteiston:

 • kunnon tarkastuksen
 • toimintojen tarkastuksen
 • säädöt
 • sovittujen kuluvien osien vaihdon

Määräaikaishuoltopalvelulla minimoidaan laitteen häiriöityminen ja näin maksimoidaan investoinnin takaisinmaksu.

Rajoitukset

Huoltosopimus ei ilman erikseen sovittuja poikkeuksia kata sellaisen vian tai virheen korjausta, joka on aiheutunut:

 • laitteeseen asennetusta kolmannen osapuolen ohjelmistosta
 • laiminlyönnistä joka koskee laitteen käyttöä, huoltoa tai puhdistusta koskevien ohjeita, väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä johtuvia vauriota (mukaan lukien mm. terävien esineiden aiheuttamat tai taipumisesta, puristuksesta tai muista vastaavista syistä johtuvia vauriota)
 • tuotteen käytöstä sen normaalien käyttöolosuhteiden ulkopuolella
 • muun kuin toimittajan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta taikka käyttämästä ohjeiden vastaisesta tarvikkeesta
 • tulvasta, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneita vaurioita
 • vaurioita, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta ja normaalista ikääntymisestä, mukaan lukien mm. kosmeettiset vauriot, kameralinssien, akkujen ja näyttöjen kuluminen ja / tai naarmuuntuminen

·         laiminlyönnistä laitteen käyttöympäristövaatimusten noudattamisessa (tuote on altistunut esitteessä mainittuihin ominaisuuksiinsa nähden äärimmäisille lämpötila- tai ympäristöolosuhteille tai näiden nopeille muutoksille, korroosiolle, hapettumiselle, ruoan tai juoman roiskeille tai kemiallisten aineiden vaikutuksille).

Huoltotyön vastuuaika

Toimittaja vastaa huoltotyöstä kuusi kuukautta sen päättymisen jälkeen, ellei muusta ole sovittu.

Tilaajan on aiheettomasti viivyttelemättä ilmoitettava toimittajalle, mikäli havaitsee huollon puutteellisesti suoritetuksi. Ellei tilaaja reklamoi aiheettomasti viivyttelemättä virheen havaittuaan tai sen jälkeen kun virhe olisi pitänyt havaita, hän menettää oikeutensa esittää vaatimuksia huollon puutteellisuuden tai virheellisen osan perusteella.

Huoltotakuu ei ole voimassa, jos toimittaja saattaa todennäköiseksi, että virhe johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä, kuten laitteen vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta, taikka siitä, että asiakas on laiminlyönyt laitteen asianmukaisen hoidon ja huoltamisen. Huoltotakuu rajoittuu vain alkuperäiseen vaihdettuun osaan ja huoltotyön aikana havaittuun vikaan.

Tehdasasetuksista poikkeavat asetukset ja ohjelmistot

Toimittaja pyrkii palauttamaan laitteen aina käyttövalmiina asiakkaalle samoilla asetuksilla ja ohjelma-asennuksilla kuin huoltoon saapuessa mikäli sen edellytykset on varmistettu Asiakkaan ja Finn-ID:n välillä.

Muutoin tuote palautetaan asiakkaalle alkuperäisin asetuksin ja mahdollisin päivityksin. Asiakkaan suositellaan ottavan Finn-ID:n asiantuntijoilta asennuspalvelua ja / tai asennustukea jotta asennus sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Ellei Finn-ID:n ja Asiakkaan välisessä palvelusopimuksessa ole muuten sovittu, yllä mainitut palvelut ovat erillisveloitettavia Finn-ID:n voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisäksi asiakas vastaa kustannuksellaan asennuksesta huollon jälkeen, kaikkien muiden ohjelmien, tietojen ja salasanojen uudelleenasennuksesta.

Viivästykset

Asiakkaalla on oikeus saada hyvitys, mikäli laitteen huolto viivästyy huoltosopimuksessa sovitusta ajasta tilanteessa, jossa viivästys ei johdu Finn-ID:tä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Finn-ID:lle kirjallisesti, mikäli haluaa käyttää oikeuttaan saada viivästyksestä johtuvan hyvityksen. Ilmoitus on annettava ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään 1 kk kuluttua viivästyksen tapahtumisesta.

Hyvityksen suuruus on viivästyneen laitteen kuluvan vuoden huoltosopimuksen hinnan osuus.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta hyvitykseen ajalta, jona Finn-ID luovuttaa asiakkaan käyttöön veloituksetta korvaavan laitteen, eikä tilaajalla ole oikeutta vaatia muuta korvausta toimittajan viivästyksen vuoksi.

Muut ehdot

Finn-ID ei vastaa korjauksen keskeytymisestä silloin, kun keskeytys johtuu Finn-ID:n valvonnan ulkopuolella olevista seikoista.

Finn-ID ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka syntyy suoranaisesti tai välillisesti laitteistossa esiintyneen vian seurauksena.

Laitteiden huolto- ja ylläpitosopimus veloitetaan laitteen oston yhteydessä koko sopimuskaudelta etukäteen, ellei toisin sovita.

Sopimuksen irtisanominen

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden, ellei toisin ole sovittu. Mikäli toimittaja kuitenkin toistuvasti rikkoo sopimuksen velvoitteita, ja asiakas on siitä kirjallisesti reklamoinut ilman että toimittajan palvelutaso olisi palautunut sovitulle tasolle, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus kahden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos sopimus irtisanotaan, palautetaan jäljellä olevan sopimuskauden hinta täysimääräisenä asiakkaalle vähennettynä sopimuksen palveluista siihen mennessä aiheutuneilla kuluilla.

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus 3 kk irtisanomisajalla. Mikäli asiakas on maksanut tiettyä ajanjaksoa koskevan ylläpito-, huolto- tai tukipalvelumaksun etukäteen ja sopimus päättyy ennenaikaisesti muusta kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada palautuksena toteutumatta jäävää ajanjaksoa vastaava hyvitys etukäteen
suorittamastaan maksusta.

Tekninen tuki

Tekninen tuki auttaa toimittajan myymiin laitteisiin ja valmisohjelmiin liittyvissä käytönaikaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Henkilökohtaisia tukipalveluja annetaan toimittajan normaalina työaikana, sekä etukäteen erikseen sovittuina aikoina eri veloitusta vastaan. Toimittajan ja laitevalmistajien ohjeita on aina käytettävissä toimittajan tai laitevalmistajien verkkosivuilla.

Erityisehtoja joita sovelletaan 1.5.2013 alkaen:

 • asiakkaan on aina ilmoitettava laitteen tai ohjelmiston sarjanumero tai lisenssikoodi, jolle tukea halutaan
 • tekninen tuki on veloituksetonta asiakkaille, joilla on voimassa oleva huolto- tai ylläpitosopimus kyseiselle laitteelle tai valmisohjelmalle
 • muutoin tekninen tuki on veloituksetonta laite- tai valmisohjelmatoimituksen toimituspäivämäärästä laskettuna 30 päivän ajan
 • mikäli em. ehdot eivät täyty, teknistä tukea on saatavissa toimittajan verkkosivujen tukiosion kirjallisten ohjeiden kautta ja erillistä veloitusta vastaan
 • teknisen tuen palvelut eivät kata käyttöönottokoulutukseen tai käyttöönottoon liittyvän tuen antamista, ellei siitä ole erikseen sovittu. Toimittajan suorittamat asennukset, räätälöinnit, käyttöönoton tuki ja koulutus ovat maksullisia palveluita ja niistä on sovittava kirjallisesti erikseen.

Edellä mainittuihin sovelletaan ehtoja IT2000 YSE sekä IT2000 ELH, kuitenkin niin että pätemisjärjestys on:

 1. Tämä dokumentti (Finn-ID huolto ja takuuehdot)
 2. IT2000 ELH
 3. IT2000 YSE

TAKUUEHDOT

1. Takuu

Takuun perusteella korjataan veloituksetta raaka-aine- tai valmistusvirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät laitteistoa normaalisti käytettäessä käyttöohjeita noudattaen. Vioista on ilmoitettava Finn-ID:lle takuuaikana, heti vian ilmettyä.

Takuun puitteissa Finn-ID harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Työ suoritetaan toimittajan tiloissa.

2. Asiakkaan huomioitavaa

Asiakas toimittaa viallisen laitteen omalla kustannuksellaan ja vastuullaan Finn-ID:n teknisiin palveluihin. Jos laite halutaan korjattavaksi tai huollettavaksi asiakkaan luona, matkasta aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas.

Asiakaan pitää kohtuudella pyrkiä varmistumaan seuraavista asioista ennen tuotteen/tuotteitten lähettämistä takuuhuoltoon:

 • Tuotteen takuun voimassaolo
 • Että vika on mekaaninen laitevika, mikä ei aiheudu vääränlaisista asetuksista, sovelluksista tai ohjelmista

Suosittelemme että Asiakas hakee apua yllämainittuihin Finn-ID Palvelukeskuksen asiantuntijoilta – usein turhat huollot voidaan näin välttää.

3. Takuun rajoitukset ja kattavuus

Takuu ei koske virheitä, jotka johtuvat muun kuin Finn-ID:n suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietovälineistä tai tarvikkeista tai muiden kuin Finn-ID:n hyväksymien laitteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanmukaisesta kulumisesta.

Takuu ei kata tuotteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä kuten esteettisiä virheitä.

Takuukorjaukset tehdään veloituksetta edellä mainituin ehdoin. Takuu kattaa myös laitteen palauttamisen lähetyskulut sillä lähetystavalla, jonka toimittaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Jos laite tai vika ei täytä takuuehtoja, veloitetaan asiakasta aiheutuneista kustannuksista.

4. Takuuaika

Tuotteilla on 12 kk:n takuuaika, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Laitteiden takuuehdot eroavat laitekohtaisesti ja ne määrittelee laitevalmistaja. Valmistajan takuuehdot on kuvattu valmistajan nettisivuilla. Mahdolliset Toimittajan tietoon tulevat muutokset takuuehtoihin tiedotetaan asiakkaalle.

Poikkeukset

Takuukäsittelyssä poikkeuksena ovat ohjelmistot, akut ja lämpöpäät:

 • Valmisohjelmistoilla takuuaika on 3 kk.
  • Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kohdalla noudatetaan EAT IT2000 - takuuehtoja
   (Liite: IT 2000 EAT -takuuehdot).
 • akkujen takuu valmistus- tai materiaalivikojen osalta on 6 kk alkuperäisestä
  hankintapäivästä
 • Lämpösiirtotulostuksessa lämpöpäiden takuut ovat seuraavat;
  • Toshiba TEC kirjoittimissa 6 kk tai 50 km, kumpi ensin tulee täyteen.
  • Datamax tai Attune Delta kirjoittimissa 12 kk tai 25 km, kumpi ensin tulee täyteen. 
  • Zebra kirjoittimissa 6 kk (lukuunottamatta ZXP 8 ja 9 -sarjan kirjoittimia, joissa elinikäinen takuu tai DTC-lämpöpäitä, joilla 12 kk takuu)
 • Suoralämpötulostuksessa takuuaikaa ei myönnetä, koska käytettävä tarramateriaali vaikuttaa suoraan lämpöpään kestoon ja on toimittajan vaikutuspiirin ulkopuolella

OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS

Sisältö

Sopimus pitää sisällään Finn-ID:n toimittamaan ohjelmistoon liittyvät ylläpitotyöt kuten ohjelmistoon kuuluvien valmiskomponenttien päivitykset uudempiin tarvittaessa, työaseman/palvelimen- ja mobiilipäätteen käyttöjärjestelmän päivittämisestä johtuvat muutokset sekä ohjelmiston odottamattomien virheiden korjaukset. Käyttöjärjestelmän päivittämisellä tarkoitetaan samaan versioon julkaistavien päivitysten asentamista, esimerkiksi tietoturva- tai ajuripäivityksiä tai ns. Service Packit.

Attune WH -tuotteeseen hankittu, voimassa oleva ylläpitosopimus varmistaa sen, että asiakkaan uusiessa käsipäätteensä, tämä saa veloituksetta uusiin Finn-ID:ltä hankittuihin, määrättyihin päätteisiin yhteensopivat ohjelmistolisenssit.

Sopimus ei sisällä kuitenkaan päivitetyn komponentin/ohjelman asentamista laitteisiin. Muiden
kuin ATTUNE WH -tuotteen osalta ylläpitoon ei kuulu käyttöjärjestelmän version vaihtamisesta
johtuvia muutostöitä, eikä valmisohjelmien (muut kuin Attune Pro) version vaihtamista
uudempaan (esim. Attune Park 2.0 > 3.0). Käyttöjärjestelmän version vaihtamisella
tarkoitetaan version vaihtamista kokonaan uuteen, esimerkiksi XP > Windows 7, WM5 > WM 6 tai WM6 > WM6.1.

Palveluaika ja -vaste

Ylläpitopalvelumme palvelee arkisin klo 8 - 16 välisenä aikana. Palvelupyyntöihin liittyvä selvitystyö alkaa 4 tunnin kuluessa palvelupyynnöstä.

Hinta

Attune Pro -ohjelmistoissa 12 kuukauden veloitus on 15 % (ohjelmiston takuuaikana 7,5 %)
myyntihinnasta ja muissa ohjelmissa niiden hinnastohinnasta.

Lisenssipohjaisten ohjelmistojen osalta asiakkaan kaikissa lisensseissä on oltava ylläpitosopimus. Ylläpitosopimus ei sisällä toimittajan matkakustannuksia asiakkaalle, vaan ne veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Sopimuskausi

Ylläpitosopimuksen ensimmäinen sopimuskausi on 2 vuotta. Se alkaa 1 kuukauden kuluttua järjestelmän käyttöönotosta. Mikäli käyttöönotosta ei ole kirjallista hyväksyntää tai reklamaatiota, oletetaan sen tapahtuneen 7 päivää ohjelmiston toimittamisesta asiakkaalle. Alkamispäiväksi vahvistuu ensimmäisen laskun päivämäärä.

Sopimuksen laskutuskausi on aina 6 kuukautta ja laskutus tapahtuu kunkin laskutuskauden alussa. Ensimmäisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ja on kirjallisesti irtisanottavissa 3 kalenterikuukautta ennen seuraavan laskutuskauden alkua.

Muut ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan ehtoja IT2000 YSE sekä IT2000 EOY.

Pätemisjärjestys: 1. tämä Sopimus 2. IT2000 YSE ja IT2000 EOY